CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN – SFDC

Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân (“Chính sách”) này được thực hiện bởi Công ty TNHH phân phối Synnex FPT (“SFDC”, “Công ty”), mô tả các hoạt động liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng để Khách hàng hiểu rõ hơn về mục đích, phạm vi thông […]

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN – FSC

Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân (“Chính sách”) này được thực hiện bởi Công ty TNHH Dịch vụ tin học FPT (“FSC”, “Công ty”), mô tả các hoạt động liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng để Khách hàng hiểu rõ hơn về mục đích, phạm vi […]