CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN – FSC

Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân (“Chính sách”) này được thực hiện bởi Công ty TNHH Dịch vụ tin học FPT (“FSC”, “Công ty”), mô tả các hoạt động liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng để Khách hàng hiểu rõ hơn về mục đích, phạm vi thông tin mà FSC xử lý, các biện pháp FSC áp dụng để bảo vệ thông tin và quyền của Quý Khách hàng đối với các hoạt động này.

Chính sách này là một phần không thể tách rời của các hợp đồng, thỏa thuận, điều khoản và điều kiện ràng buộc mối quan hệ giữa FSC và Khách hàng.

 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Chính sách này điều chỉnh cách thức mà FSC thu thập và xử lý, lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng sử dụng hoặc tương tác với các sản phẩm, trang tin điện tử hoặc dịch vụ của FSC và/hoặc người có liên quan của Khách hàng theo các mối quan hệ do pháp luật yêu cầu phải thu thập; và/hoặc đồng sở hữu, sử dụng sản phẩm/dịch vụ của FSC.

 • Để tránh nhầm lẫn, Chính sách bảo mật dữ liệu này chỉ áp dụng cho các Khách hàng cá nhân. FSC khuyến khích Khách hàng đọc kỹ Chính sách này và thường xuyên kiểm tra trang tin điện tử để cập nhật bất kỳ thay đổi nào mà FSC có thể thực hiện theo các điều khoản của Chính sách.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

2.1.      “Khách hàng” là cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, đăng ký, sử dụng hoặc có liên quan trong quy trình hoạt động, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của FSC.

2.2.      “FSC” bao gồm Công ty TNHH Dịch vụ tin học FPT và các chi nhánh, văn phòng đại diện của FSC theo chuẩn quản trị.

2.3.      “Dữ liệu cá nhân” hay “DLCN” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.

 • Bảo vệ dữ liệu cá nhân: là hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Xử lý dữ liệu cá nhân: là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
 • Bên thứ ba: là tổ chức, cá nhân khác ngoài FSC và Khách hàng đã được giải thích theo Chính sách này.

Để làm rõ hơn, các từ ngữ nào chưa được giải thích tại Điều này sẽ được hiểu và áp dụng theo pháp luật Việt Nam.

Điều 3. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng

3.1.  FSC có thể xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng cho một hoặc nhiều mục đích sau đây:

 1. Đáp ứng các yêu cầu dịch vụ và nhu cầu hỗ trợ của Khách hàng;
 2. Xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng;
 3. Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty được yêu cầu; của đối tác/ nhà cung cấp mà FSC làm đại lý/ hợp tác để cung cấp sản phẩm, dịch vụ tới Khách hàng;
 4. Điều chỉnh, cập nhật, bảo mật và cải tiến các sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng, thiết bị mà FSC hoặc các chi nhánh, văn phòng đại diện của FSC đang cung cấp cho Khách hàng;
 5. Thông báo cho Khách hàng về những thay đổi đối với các chính sách, khuyến mại của các sản phẩm, dịch vụ mà Công ty hoặc các chi nhánh, văn phòng đại diện của FSC đang cung cấp;
 6. Đo lường, phân tích dữ liệu nội bộ và các xử lý khác để cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ/sản phẩm của Công ty hoặc các chi nhánh, văn phòng đại diện của FSC hoặc thực hiện các hoạt động truyền thông tiếp thị;
 7. Ngặn chặn và phòng chống gian lận, đánh cắp danh tính và các hoạt động bất hợp pháp khác;
 8. Để có cơ sở thiết lập, thực thi các quyền hợp pháp hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý của FSC, Khách hàng hoặc bất kỳ cá nhân nào. Các mục đích này có thể bao gồm việc trao đổi dữ liệu với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận, giảm rủi ro về tín dụng;
 9. Tuân thủ pháp luật hiện hành, các tiêu chuẩn ngành có liên quan và các chính sách hiện hành khác của Công ty;
 10. Bất kỳ mục đích nào khác dành riêng cho hoạt động vận hành của Công ty.

3.2.      FSC sẽ yêu cầu sự cho phép của Khách hàng trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích đã được nêu tại Điều 3.1 trên, vào thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng hoặc trước khi bắt đầu xử lý liên quan hoặc theo yêu cầu khác hoặc được pháp luật hiện hành cho phép.

Điều 4. Bảo mật Dữ liệu cá nhân khách hàng

4.1.      Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được cam kết bảo mật tối đa theo quy định của FSC và quy định của pháp luật. Việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4.2.      FSC không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay chia sẻ cho bên thứ ba nào về Dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi không có sự đồng ý của Khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4.3.      FSC sẽ tuân thủ các nguyên tắc bảo mật dữ liệu cá nhân khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5. Các loại dữ liệu cá nhân mà FSC thu thập, xử lý

Để FSC có thể cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng và/hoặc xử lý các yêu cầu của Khách hàng, FSC được quyền thu thập và/hoặc đề nghị được phải thu thập các loại dữ liệu cá nhân sau:

5.1.      Dữ liệu cá nhân cơ bản của Khách hàng và các cá nhân có liên quan của Khách hàng gồm:

 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
 2. Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
 3. Giới tính;
 4. Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
 5. Quốc tịch;
 6. Hình ảnh của cá nhân;
 7. Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
 8. Tình trạng hôn nhân;
 9. Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
 10. Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
 11. Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc dữ liệu cá nhân bổ sung;
 12. Các dữ liệu khác theo quy định pháp luật hiện hành.

5.2.      Dữ liệu cá nhân bổ sung gắn liền với quyền riêng tư của Khách hàng gồm:

 1. Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;
 2. Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;
 3. Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;
 4. Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
 5. Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
 6. Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;
 7. Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

FSC tuyệt đối không thu nhập các dữ liệu cá nhân liên quan đến tôn giáo, quan điểm chính trị của Khách hàng.

5.3       Thông tin khác của Khách hàng và các cá nhân có liên quan của Khách hàng cần thiết trong quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ của FSC;

5.4       Dữ liệu liên quan đến các trang tin điện tử hoặc ứng dụng: dữ liệu kỹ thuật (như đã nêu ở trên, bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với trang tin điện tử, thống kê sử dụng ứng dụng, cài đặt ứng dụng, ngày và giờ kết nối với ứng dụng, dữ liệu vị trí và thông tin liên lạc kỹ thuật khác); chi tiết đăng nhập bảo mật; dữ liệu sử dụng, …

5.5       Dữ liệu tiếp thị: các mối quan tâm đối với quảng cáo; dữ liệu cookie; dữ liệu clickstream; lịch sử duyệt web; phản ứng với tiếp thị trực tiếp; và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp.

Điều 6. Cách thức thu thập dữ liệu cá nhân

FSC thực hiện thu thập dữ liệu cá nhân từ Khách hàng theo các cách thức sau:

6.1.      Trực tiếp từ Khách hàng bằng các cách thức khác nhau:

 1. Khi Khách hàng ký hợp đồng, mua hoặc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba thông qua FSC hoặc tại các chi nhánh, điểm giao dịch, cơ sở kinh doanh của FSC;
 2. Khi Khách hàng gửi yêu cầu đăng ký hoặc bất kỳ biểu mẫu nào khác liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ của FSC;
 3. Khi Khách hàng tương tác với nhân viên dịch vụ khách hàng của Công ty, ví dụ như thông qua các cuộc gọi điện thoại, thư từ, gặp mặt trực tiếp, gửi thư điện tử hoặc tương tác trên mạng xã hội;
 4. Khi Khách hàng sử dụng một số dịch vụ của FSC, ví dụ như các trang web và ứng dụng bao gồm việc thiết lập các tài khoản trực tuyến với FSC;
 5. Khi Khách hàng được liên hệ và phản hồi lại các đại diện tiếp thị và các nhân viên dịch vụ khách hàng của FSC;
 6. Khi Khách hàng gửi thông tin cá nhân của mình cho Công ty vì bất kỳ lý do nào khác, bao gồm cả khi Khách hàng đăng ký sử dụng thử miễn phí bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào hoặc khi Khách hàng thể hiện quan tâm đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của Công ty.

6.2. Từ các bên thứ ba khác:

 1. Nếu Khách hàng tương tác với nội dung hoặc quảng cáo của bên thứ ba trên trang tin điện tử hoặc trong ứng dụng, Công ty có thể nhận được thông tin cá nhân của Khách hàng từ bên thứ ba có liên quan, theo chính sách bảo mật hiện hành hợp pháp của bên thứ ba đó.
 2. Nếu Khách hàng chọn thanh toán điện tử trực tiếp tới FSC hoặc thông qua trang tin điện tử hoặc ứng dụng, FSC có thể nhận được dữ liệu cá nhân của Khách hàng từ các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, cho mục đích thanh toán đó.
 3. Để tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật hiện hành, FSC có thể tiếp nhận dữ liệu cá nhân về Khách hàng từ các cơ quan pháp luật và cơ quan công quyền theo quy định pháp luật.
 4. FSC có thể tiếp nhận được dữ liệu cá nhân về Khách hàng từ các nguồn công khai (như danh bạ điện thoại, thông tin quảng cáo/tờ rơi, các thông tin được công khai trên các trang tin điện tử, v.v.).
 5. Bất cứ khi nào thu thập dữ liệu cá nhân như vậy, FSC sẽ đảm bảo việc nhận dữ liệu từ các bên thứ ba có liên quan theo những cách hợp pháp, đồng thời yêu cầu các bên thứ ba đó chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Điều 7. Cách Thức Xử Lý Dữ Liệu

FSC áp dụng một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Điều 8. Tổ Chức Được Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

8.1.  Công ty TNHH Dịch vụ tin học FPT

8.2.  FSC sẽ thực hiện việc chia sẻ hoặc cùng xử lý dữ liệu cá nhân với các tổ chức, cá nhân sau:

a) Công ty cổ phần FPT các Công ty thành viên, công ty liên kết  thuộc FSC.

b) Các Công ty thành viên mà FSC trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu.

c) Các nhà thầu, đại lý, đối tác, các nhà cung cấp dịch vụ vận hành của FSC.

d) Các chi nhánh, đơn vị kinh doanh và các cán bộ nhân viên làm việc tại các chi nhánh, đơn vị kinh doanh, đại lý của FSC.

e) Các doanh nghiệp kinh doanh viễn thông trong trường hợp Khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán cước dịch vụ.

f) Các cửa hàng thương mại và nhà bán lẻ liên quan tới việc thực hiện các chương trình khuyến mại của FSC.

g) Các cố vấn chuyên nghiệp của FSC như kiểm toán, luật sư,… theo quy định của pháp luật.

h) Tòa án, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và/hoặc khi được yêu cầu và pháp luật cho phép.

8.3.  FSC cam kết việc chia sẻ hoặc cùng xử lý dữ liệu cá nhân chỉ thực hiện trong trường hợp cần thiết để thực hiện các Mục Đích Xử Lý được nêu tại Chính sách này hoặc theo quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân nhận được dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ phải tuân thủ theo nội dung quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân liên quan.

Mặc dù FSC sẽ thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin Khách hàng được ẩn danh/mã hóa, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn rủi ro các dữ liệu này có thể bị tiết lộ trong những trường hợp bất khả kháng.

8.4. Trong trường hợp có sự tham gia của các tổ chức xử lý dữ liệu cá nhân khác được nêu tại Điều này, FSC sẽ thông báo cho Khách hàng trước khi thực hiện.

Điều 9. Xử lý dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp đặc biệt

FSC đảm bảo thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Pháp luật trong các trường hợp đặc biệt nêu sau:

9.1       Đoạn phim của máy quay giám sát (CCTV), trong trường hợp cụ thể, cũng có thể được sử dụng cho các muc đích sau đây:

 • cho các mục đích đảm bảo chất lượng;
 • cho mục đích an ninh công cộng và an toàn lao động;
 • phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng đáng ngờ, không phù hợp hoặc không được phép của các tiện ích, sản phẩm, dịch vụ và/hoặc cơ sở của Công ty;
 • phát hiện và ngăn chặn hành vi phạm tội; và/hoặc
 • tiến hành điều tra các sự cố.
  • FSC luôn tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em. Ngoài các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định theo pháp luật, trước khi xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em, Công ty sẽ thực hiện xác minh tuổi của trẻ em và yêu cầu sự đồng ý của (i) trẻ em và/hoặc (ii) cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em theo quy định của pháp luật.
  • Bên cạnh tuân thủ theo các quy định pháp luật có liên quan khác, đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích/ người đã chết, Công ty sẽ phải được sự đồng ý của một trong số những người có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng liên quan đến dữ liệu cá nhân cung cấp cho FSC

10.1        Khách hàng có quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 1. Khách hàng được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 2. Khách hàng có các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành để bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.

10.2      Nghĩa vụ của Khách hàng

 1. Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình trong quá trình sử dụng dịch vụ của FSC, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin liên quan đến mật khẩu đăng nhập vào tài khoản của Khách hàng, mã OTP; và thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin như bảo quản thiết bị điện tử trong quá trình sử dụng; khóa, đăng xuất, hoặc thoát khỏi tài khoản trên website hoặc Ứng dụng của FSC khi không sử dụng; và thực hiện các biện pháp bảo mật khác.
 2. Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách của FSC trong từng thời kỳ, được thông báo tới Khách hàng hoặc đăng tải trên các website và hoặc các kênh giao dịch khác của FSC.
 3. Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, hướng dẫn của FSC liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

Điều 11. Lưu trữ dữ liệu cá nhân

FSC cam kết sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong trường hợp liên quan đến các mục đích được nêu trong Chính sách này. Thời gian lưu trữ dữ liệu sẽ do FSC quyết định nhằm đảm bảo thực hiện được các mục đích nêu trên.

Điều 12. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra

Hiện tại, FSC chưa thấy hậu quả, thiệt hại không mong muốn nào có thể xảy ra, FSC sẽ thông báo nếu xảy ra trường hợp cụ thể. Trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân, thì có thể xảy ra lộ, lọt dữ liệu cá nhân do:

 1. Từ phía khách hàng: Khách hàng làm lộ, lọt dữ liệu cá nhân do: bất cẩn hoặc bị lừa đảo; truy cập các website/tải các ứng dụng có chứa phần mềm độc hại, vv.. Khách hàng lưu ý thực hiện các biện pháp để chủ động bảo vệ dữ liệu của mình.
 2. Từ phía FSC: FSC cam kết sử dụng các công nghệ bảo mật thông tin nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Tuy nhiên, không một dữ liệu nào có thể được bảo mật 100%, có thể lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý dữ liệu làm mất dữ liệu của Khách hàng; hoặc lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của FSC, hệ thống có liên quan bị hacker tấn công gây lộ, lọt dữ liệu;…

Điều 13. Xử lý dữ liệu cá nhân có yếu tố nước ngoài

13.1     Nhằm thực hiện mục đích xử lý dữ liệu cá nhân tại Chính sách này, FSC có thể phải cung cấp/chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng đến các bên thứ ba liên quan của FSC và các bên thứ ba này có thể tại Việt Nam hoặc bất cứ địa điểm nào khác nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.

13.2     Khi thực hiện việc cung cấp/chia sẻ dữ liệu cá nhân ra nước ngoài, FSC sẽ yêu cầu bên tiếp nhận đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của Khách hàng được chuyển giao cho họ sẽ bảo mật và an toàn. FSC đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định liên quan đến việc chuyển giao dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

13.3     Khách hàng tại Liên Minh Châu Âu (EU): Dữ liệu cá nhân của Khách hàng có thể được  truy cập, chuyển giao và/hoặc lưu trữ bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), bao gồm cả các quốc gia có thể có mức độ bảo vệ dữ liệu thấp hơn theo luật bảo vệ dữ liệu của EU. FSC phải tuân thủ các quy tắc cụ thể khi chuyển Dữ liệu Cá nhân từ bên trong EEA ra bên ngoài EEA. Khi đó, FSC sẽ sử dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ mọi Dữ liệu Cá nhân được chuyển giao.

Điều 14. Thông tin liên hệ xử lý dữ liệu cá nhân

Trường hợp Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách này hoặc các vấn đề liên quan đến quyền của chủ thể dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Khách hàng hàng có thể sử dụng các hình thức liên hệ nêu sau:

 • Gửi thư về Công ty theo địa chỉ: [email protected]
 • Số điện thoại: 02473000911.

Điều 15. Điều khoản chung

15.1. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01/07/2023. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, Chính sách này có thể được sửa đổi theo từng thời kỳ và được thông báo tới Khách hàng thông qua các Kênh giao dịch của FSC trước khi áp dụng. Những thay đổi và thời điểm có hiệu lực sẽ được cập nhật và công bố tại các Kênh giao dịch và các kênh khác của FSC. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau thời hạn thông báo về các nội dung sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ đồng nghĩa với việc Khách hàng đã chấp nhận các nội dung sửa đổi, bổ sung đó.

15.2. Khách hàng đã biết rõ và đồng ý bản Chính sách này cũng là Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân quy định tại Điều 13 Nghị định 13/2023/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ trước khi FSC tiến hành Xử lý dữ liệu cá nhân. Theo đó, FSC không cần thực hiện thêm bất kỳ biện pháp nào khác nằm mục đích thông báo việc Xử lý dữ liệu cá nhân cho Khách hàng.

15.3. Khi nhận được yêu cầu thực hiện quyền của Khách hàng theo Điều 9.1 từ người yêu cầu, FSC sẽ thực hiện các bước cần thiết để xác nhận, nhận dạng của người yêu cầu trước khi triển khai các quyền mà người yêu cầu muốn áp dụng. Trong trường hợp cần thiết, nhằm xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của Khách hàng, FSC có thể thực hiện khớp dữ liệu cá nhân cung cấp bởi người yêu cầu khi gửi yêu cầu thực hiện quyền với dữ liệu mà FSC đã và đang lưu trữ.

Trường hợp FSC thực hiện việc xóa, hủy, hay hạn chế sử dụng dữ liệu theo yêu cầu của Khách hàng, các quyền lợi của Khách hàng theo hợp đồng, thỏa thuận dịch vụ ký với FSC mà đòi hỏi phải sử dụng dữ liệu cá nhân nói trên, có thể bị gián đoạn, thay đổi, hoặc chấm dứt.

15.4. Khách hàng cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Chính sách này. Các vấn đề chưa được quy định, các Bên thống nhất thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các sửa đổi, bổ sung Chính sách này được FSC thông báo cho khách hàng trong từng thời kỳ.

15.5. Khách hàng có thể thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên bất kỳ trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào có thể liên kết đến các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của các đối tác, nhà quảng cáo, nhà tài trợ hoặc các bên thứ ba khác.

FSC không kiểm soát nội dung hoặc các liên kết xuất hiện trên các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm hoặc/và trách nhiệm pháp lý đối với các hoạt động được sử dụng bởi các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba được liên kết đến hoặc từ bất kỳ trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào. Các trang tin điện tử và dịch vụ này có thể tuân theo các chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của riêng của bên thứ ba.

15.6. Chính sách này được giao kết trên cơ sở thiện chí giữa FSC và Khách hàng. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tranh chấp, các Bên sẽ chủ động giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

                                                                                    CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC FPT

Bình luận ( 0 bình luận )

Không có bình luận nào.

Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*
*