Hướng dẫn kết nối IBM Cloud Satellite tới Azure

Kết nối nhanh với template có sẵn

Cần các thông tin như dưới

Truy cập portal Azure để lấy các thông tin trên: https://portal.azure.com/#home

Kiểm tra lại chưa có app cần.

Khởi tạo các thông tin cần thiết cho IBM Cloud Satellite

Tips: hướng dẫn khởi tạo từ IBM: https://cloud.ibm.com/docs/satellite?topic=satellite-azure#azure-template

Cách làm:

Truy cập vào Subscriptions xem thông tin

Điền các thông tin được yêu cầu ở  <>

Câu lệnh:

az ad sp create-for-rbac –role=”Contributor” –scopes=”/subscriptions/<subscription_ID>” -n”<service_principal_name>”

Nội dung sau khi điền:

az ad sp create-for-rbac –role=”Contributor” –scopes=”/subscriptions/8a3a95xx-cxxx1-xxx-a000-166xxxx87e85” -n”IBM_demo_Nov”

Mở powershell trên Azure

Câu lệnh thành công sẽ xuất nội dung (cần lưu lại, vì chỉ xuất 1 lần duy nhất)

{

  “appId”: “2fc56536-ac5e-4b90-970f-488e62ef90b5”,

  “displayName”: “IBM_demo_Nov”,

  “name”: “2fc56536-ac5e-4b90-970f-488e62ef90b5”,

  “password”: “qjisyKhC_GM7-4E7xxxxxSNiLoxTvvHum”,

  “tenant”: “b34d12cf-9fe5-4645-b00d-e1da026298d9”

}

Kiểm tra ở Azure:

Quay lại IBM Cloud Satellite điền những thông tin này.

Xác thực xong, sẽ có lựa chọn

Chọn vị trí đặt Azure:

Cấu hình các VM ( vì đây là tạo theo mẫu có sẵn )

Vị trí đặt IBM Cloud Satellite (có thể tùy chỉnh):

Số tiền phải thanh toán

Sau khi khởi tạo, các host sẽ có thông tin như dưới.

Link tham khảo: IBM Cloudhttps://cloud.ibm.com/docs/satellite?topic=satellite-getting-started Docs

Bình luận ( 0 bình luận )

Không có bình luận nào.

Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*
*