Windows Server CAL 2019 (5 pax) (R18-05867)

  • User CAL
  • Device CAL

Giá tham khảo: 8.350.000VND

CAL là gì?

CAL là giấy phép mua kèm Windows Server 2019 cho các máy và người dùng trong hệ thống máy chủ.

Như vậy tại sao cần có CAL?

Nếu các máy tính trong tổ chức của bạn được kết nối cùng mạng, có thể bạn phải dựa trên phần mềm máy chủ mạng để thực hiện một số chức năng nhất định, chẳng hạn như chia sẻ tệp và bản in. Để truy nhập hợp lệ phần mềm máy chủ này, có thể bạn cần phải có Giấy phép truy nhập máy khách (CAL). Microsoft khuyến khích khách hàng trang bị đủ CALs!
Tương tự, nếu bạn quản lý các thiết bị trên mạng của mình bằng cách sử dụng phần mềm quản lý chẳng hạn như Microsoft System Center, có thể bạn cần phải có Giấy phép quản lý (ML) cho thiết bị được quản lý.

Có 2 loại CALs

CAL người dùng (UserCAL)
Với CAL người dùng, bạn mua một CAL cho mỗi người dùng truy nhập máy chủ để sử dụng các dịch vụ như lưu trữ tệp hoặc in, bất kể số lượng thiết bị họ sử dụng cho hoạt động truy nhập đó. Việc mua một CAL người dùng có thể có ý nghĩa hơn nếu nhân viên của công ty bạn cần phải có quyền truy nhập chuyển vùng vào mạng công ty bằng cách sử dụng nhiều thiết bị hoặc từ các thiết bị không xác định, hay nếu chỉ đơn thuần là bạn có nhiều thiết bị hơn số người dùng trong tổ chức của mình.
Giấy phép truy nhập máy khách dựa trên người dùng
No Data Available
CAL thiết bị (DeviceCAL)
Với CAL thiết bị, bạn mua một CAL cho mỗi thiết bị truy nhập vào máy chủ của bạn, bất kể số lượng người dùng sử dụng thiết bị đó để truy nhập máy chủ. CAL thiết bị có thể tiết kiệm hơn và mang lại hiệu quả quản trị lớn hơn nếu công ty bạn có nhân viên dùng chung thiết bị, chẳng hạn như trên nhiều ca làm việc khác nhau. Liên hệ PACISOFT!
Nên mua theo số người dùng khi 1 người có nhiều thiết bị và mua theo số thiết bị khi nhiều người dùng 1 thiết bị.
Giấy phép truy nhập máy khách dựa trên thiết bị
No Data Available
Kết nối bên ngoài
Nếu bạn muốn những người dùng bên ngoài — chẳng hạn như các đối tác kinh doanh, nhà thầu bên ngoài hoặc khách hàng — có thể truy nhập vào mạng của mình thì bạn có hai tùy chọn cấp phép:
  • Mua CAL cho từng người dùng bên ngoài.
  • Mua giấy phép Kết nối bên ngoài (EC) cho từng máy chủ sẽ được người dùng bên ngoài của bạn truy nhập.
Cấp phép Kết nối bên ngoài
No Data Available
Người dùng bên ngoài là người không có quyền truy nhập cấp nhân viên vào mạng của công ty bạn hoặc mạng của các công ty liên kết của bạn và không phải là người mà bạn cung cấp các dịch vụ được lưu trữ. Mỗi giấy phép EC được gán cho một máy chủ cho phép số lượng người dùng bên ngoài bất kỳ truy nhập, miễn là việc truy nhập đó vì lợi ích của bên được cấp phép chứ không phải của người dùng bên ngoài. Mỗi máy chủ thực mà người dùng bên ngoài truy nhập chỉ yêu cầu một giấy phép EC bất kể số lượng phiên bản phần mềm đang chạy. Mỗi “phiên bản” là một bản sao được cài đặt của phần mềm.
Quyền chạy các phiên bản của phần mềm máy chủ được cấp phép riêng; EC, giống như CAL, chỉ cần cho phép truy nhập. Quyết định về việc mua CAL hay EC cho người dùng bên ngoài chủ yếu là quyết định về tài chính.