Working at Synnex FPT

General Policy

  • Insurance regime in accordance with Vietnamese labor law: health insurance, social insurance, unemployment insurance
  • Benefits of FPT Care Insurance exclusively for FPT employees buy Insurance for their loved ones at a preferential price and many benefits
  • Buy laptop support
  • Annual vacation mode
  • Periodic health examination
1c2e8ac5eb0574bfd33a4754c9cebcc2

Education policy

Synnex FPT encourages and creates the best conditions for all employees to develop comprehensively in both professional capacity and soft skills not only through work but also through training, self-training and knowledge exchange. This is reflected in the company’s continuous organization of outsourced and in-house training programs.

100% nhân viên mới được tham gia khóa học đào tạo định hướng nhằm bước đầu làm quen với công việc và hiểu thêm về các giá trị cốt lõi của Synnex FPT.

Thường xuyên tổ chức đào tạo cập nhật những xu hướng công nghệ mới, đào tạo thi chứng chỉ của những hãng công nghệ hàng đầu để đội ngũ công nghệ nâng cao trình độ và khả năng sáng tạo.

Synnex FPT tổ chức định kỳ hàng năm các khóa học, nhân viên được đào tạo nâng cao về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công việc

Synnex FPT ưu tiên nguồn lực để đào tạo cán bộ nòng cốt trở thành lực lượng quản lý, lãnh đạo kế cận, phục vụ nhu cầu phát triển dài hạn của Tập đoàn.

2dfcd4063b2bfa7c9aea661eadb462fa

Work environment

  • Dynamic, professional
  • Unique corporate culture with many movement activities – corporate culture, activities for the community showing social responsibility

Be part of the amazing staff at Synnex FPT

We focus on the remuneration policy and care about the lives of employees with the motto for employees to have a "full material and rich spiritual" life.