Phần mềm bản quyền
Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:

  • Hỗ trợ Windows 2012 R2
  • Hỗ trợ Hyper-V 2012 R2 Hyper-V
  • Hỗ trợ vSphere 5.5

1