Đăng ngày: 26/07/2018

Các sản phẩm điện, điện tử được sản xuất, nhập khẩu phải thực hiện việc công bố thông tin về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại. Theo đó, tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm điện, điện tử đều phải tuân thủ quy định này.

Kể từ ngày 02/04/2018, các sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại FPT (FTG) phân phối/sản xuất được đổi tên thành sản phẩm của Công ty cổ phần Synnex FPT (SFG) và các công ty thành viên trực thuộc tuân thủ Thông tư số 30/2011/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại có trong các sản phẩm điện, điện tử.

Các sản phẩm do công ty SFG sản xuất/phân phối được quản lý nghiêm ngặt việc sử dụng hóa chất chuyên dung trong từng hệ thống nhà cung cấp. Để đảm bảo việc tuân thủ chúng tôi tiến hành kiểm soát thường xuyên và kiểm tra việc tuân thủ tuyệt đối trong sử dụng các hóa chất được nghiêm cấm ở tất cả các linh kiện và các sản phẩm đầu ra trên cơ sở phòng ngừa các khả năng có thể gây ảnh hưởng đến môi trường, quản lý việc sử dụng hóa chất một cách hiệu quả nhất.

Danh sách các công ty thành viên trực thuộc Công ty cổ phần Synnex FPT như sau:

- Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT

- Công ty TNHH phân phối công nghệ viễn thông FPT

- Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ FPT