Đăng ngày: 10/12/2018

CORSAIR cung cấp bảo hành cho sản phẩm phần cứng CORSAIR được mua từ một đại lý CORSAIR ủy quyền. CORSAIR đảm bảo rằng sản phẩm không có lỗi về vật liệu hoặc tay nghề trong một thời gian nhất định từ thời điểm mua hàng. Thời hạn bảo hành khác nhau theo từng sản phẩm cụ thể, và được nêu trong hướng dẫn sử dụng sản phẩm, trên bao bì sản phẩm, hoặc được liệt kê trong danh sách sản phẩm được bảo hành dưới đây. Trong trường hợp bất kỳ thời hạn bảo hành nào có khác nhau, thì thời hạn dài nhất được nêu ra sẽ áp dụng.

1. Phạm vi bảo hành giới hạn

CORSAIR cung cấp bảo hành cho sản phẩm phần cứng CORSAIR được mua từ một đại lý CORSAIR ủy quyền. CORSAIR đảm bảo rằng sản phẩm không có lỗi về vật liệu hoặc tay nghề trong một thời gian nhất định từ thời điểm mua hàng. Thời hạn bảo hành khác nhau theo từng sản phẩm cụ thể, và được nêu trong hướng dẫn sử dụng sản phẩm, trên bao bì sản phẩm, hoặc được liệt kê trong danh sách sản phẩm được bảo hành dưới đây. Trong trường hợp bất kỳ thời hạn bảo hành nào có khác nhau, thì thời hạn dài nhất được nêu ra sẽ áp dụng.

Trừ khi bị cấm bởi luật áp dụng tại địa phương, thì bảo hành này chỉ áp dụng giới hạn cho người mua hàng ban đầu và không được chuyển nhượng. Để thực hiện quyền lợi bảo hành của mình, khách hàng cần cung cấp hóa đơn mua hàng và cung cấp thông tin số sê-ri của sản phẩm. Bảo hành này cung cấp cho khách hàng một số quyền nhất định, và khách hàng có thể có thêm những quyền khác tùy theo luật địa phương.

Nói chung, bảo hành này có nghĩa là phần cứng CORSAIR của bạn sẽ vận hành theo cấu hình kỹ thuật đã được công bố, như được nêu trong tờ thông tin, và trong điều kiện vận hành phù hợp với độ dài của thời hạn bảo hành được ấn định.

2. Phương án xử lý

Toàn bộ trách nhiệm của CORSAIR và phương án xử lý duy nhất cho bất kỳ sản phẩm CORSAIR nào không vận hành theo thông tin kỹ thuật đã được công bố của sản phẩm sẽ theo quyết định của CORSAIR: thay thế sản phẩm với chi phí của CORSAIR. Nghĩa vụ bảo hành này phụ thuộc việc phần cứng được gửi trả lại nơi mua ban đầu, hoặc một địa điểm khác mà CORSAIR hướng dẫn, cùng với hóa đơn mua hàng gốc. Khách hàng có thể được yêu cầu chi trả chi phí gửi hàng và xử lý cũng như bất kỳ khoản thuế phí nào khác phát sinh. CORSAIR, tùy theo quyết định của mình, có thể cung cấp sản phẩm mới hoặc sản phẩm được sửa chữa.

Bất kỳ sản phẩm thay thế nào sẽ được bảo hành trong thời gian còn lại của thời hạn bảo hành gốc hoặc 30 (ba mươi) ngày, tùy thuộc thời gian nào dài hơn, hoặc trong thời gian do luật yêu cầu.

3. Sản phẩm dừng cung cấp

Một sản phẩm đã kết thúc vòng đời hoặc sản phẩm đã ngừng cung cấp sẽ được thay thế bằng một sản phẩm tương đồng nếu có. Nếu CORSAIR không thể thay thế sản phẩm đã ngừng cung cấp của bạn với sản phẩm tương đồng, CORSAIR sẽ thay thế sản phẩm đó, tùy thuộc quyết định của mình, bằng một sản phẩm có chức năng tương đương.

4. Loại trừ

Bảo hành này không áp dụng cho các vấn đề hoặc tổn thất phát sinh từ, nhưng không giới hạn, bất kỳ điều này sau đây:

- Hao mòn do việc sử dụng bình thường;

- Bất kỳ sự sửa đổi, lạm dụng, tai nạn, tháo gỡ, áp dụng sai hoặc sửa chữa trái phép;

- Nhãn số sê-ri, nhãn nhà sản xuất hoặc nhãn mã sản phẩm bị thiếu, bị thay đổi hoặc không thể đọc được;

- Bất kỳ hoạt động không đúng nào, bao gồm bất kỳ việc sử dụng nào không phù hợp với bất kỳ hướng dẫn sản phẩm được cung cấp;

- Kết nối với bất kỳ nguồn điện áp không đúng nào;

- Bất kỳ nguyên nhân nào khác không liên quan đến lỗi sản phẩm trong vật liệu hoặc tay nghề

Các sản phẩm giả mạo cũng bị loại trừ khỏi bảo hành này; cụ thể là các sản phẩm mà CORSAIR, tùy thuộc quyết định của mình, kết luật rằng không được sản xuất bởi CORSAIR hoặc bất kỳ đối tác sản xuất được ủy quyền nào của CORSAIR.

5. Giới hạn trách nhiệm

CORSAIR không có trách nhiệm với bất kỳ tổn thất đặc biệt, sự vụ, gián tiếp hoặc hệ quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc mất đi lợi nhuận, doanh thu, hoặc dữ liệu (cho dù trực tiếp hoặc gián tiếp) hoặc thiệt hại thương mại cho việc vi phạm bất kỳ bảo hành nói rõ hoặc ngầm hiểu nào đối với sản phẩm của bạn ngay cả nếu CORSAIR đã được cảnh báo trước đó về khả năng của những tổn thất đó.

6. Khôi phục dữ liệu

Trong trường hợp có sự mất mát dữ liệu khi sử dụng thiết bị lưu trữ của CORSAIR, CORSAIR không chịu trách nhiệm cho việc sao lưu hoặc khôi phục bất kỳ dữ liệu nào mà bạn có thể bị mất.

7. THỜI HẠN BẢO HÀNH SẢN PHẨM CORSAIR

Từ ngày 08/04/2016, thời hạn bảo hành sản phẩm được áp dụng như sau:

Sản phẩm

Thời gian bảo hành 

DRAM

Tất cả các sản phẩm DRAM

36 tháng

Flash Devices

USB 2.0 Flash Survivor®, Flash ReadOut and TurboFlash flash drive

36 tháng

USB 2.0 Flash Padlock

36 tháng

USB 2.0, USB 3.0 and USB 3.1 Flash Voyager and Flash Survivor flash drive

36 tháng

Solid-state drive (SSD) products

36 tháng

Mobile Storage

Voyager Air

36 tháng
  Power Supplies
AX Series™ PSUs 60 tháng
AXi Series™ PSUs 60 tháng
CS Series™ PSUs 36 tháng
CX Series™ PSUs 36 tháng
CX-M Series™ PSU Models CX430M, CX500M, and CX600M 36 tháng
CX-M Series™ PSU Models CX450M, CX550M, CX650M, CX750M, and CX850M 36 tháng
GS Series™ PSUs 36 tháng
HX Series™ PSUs with Platinum efficiency 60 tháng
HX Series™ Models HX520W, HX620W, and HX1000W 60 tháng
HX Series™ Models còn lại 60 tháng
HXi Series™ PSUs 60 tháng
RM Series™ PSUs 36 tháng
RMi Series™ PSUs 36 tháng
RMx Series™ PSUs 36 tháng
SF Series™ PSUs 36 tháng
TX Series™ PSUs with Gold efficiency 36 tháng
Các sản phẩm TX Series™ PSUs khác 36 tháng
Vengeance Series™ PSUs 36 tháng
VS Series™ PSUs 36 tháng
VX Series™ (Models VX450, and VX550) 36 tháng
Computer Cases
Obsidian Series® cases 24 tháng
Graphite Series™ cases 24 tháng
Carbide Series™ cases 24 tháng
Vengeance Series® cases 24 tháng
Cooling Products
Hydro Series™ 24 tháng
ML Series™ 24 tháng
Air Series™  24 tháng
Tất cả sản phẩm fan 24 tháng
Audio Products
Tất cả sản phẩm loa 24 tháng
Tất cả sản phẩm về tai nghe 24 tháng
Gaming Peripherals
Chuột Gaming 24 tháng
Bàn phím Gaming 24 tháng
Bàn di chuột Gaming 24 tháng
Ghế Gaming 24 tháng